ข้อดีและข้อเสียของสินเชื่อออนไลน์

กว่าการขอสินเชื่อผ่านทางธนาคาร อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคควรศึกษาข้อมูลให้เข้าใจถึงข้อดีและข้อเสียก่อนตัดสินใจขอสินเชื่อออนไลน์ เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดและหลีกเลี่ยงผลกระทบในทางลบ บทความนี้จะอธิบายข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสินเชื่อออนไลน์ พร้อมสํารวจข้อดีและข้อเสียเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจสําหรับผู้บริโภค

ความหมายของสินเชื่อออนไลน์

สินเชื่อออนไลน์ คือ การให้บริการสินเชื่อประเภทต่างๆผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน โดยผู้ขอสินเชื่อสามารถกรอกใบสมัครและยื่นเอกสารประกอบการขอสินเชื่อผ่านระบบออนไลน์ได้ทั้งหมด โดยไม่ต้องไปติดต่อที่สาขาธนาคาร

ประเภทของสินเชื่อออนไลน์

สินเชื่อออนไลน์มีหลากหลายประเภท ทั้งที่เป็นของสถาบันการเงิน และบริษัทที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน อาทิ

 • สินเชื่อส่วนบุคคล เช่น บัตรเครดิต เงินกู้ส่วนบุคคล
 • สินเชื่อธุรกิจ เช่น สินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจ สินเชื่อเพื่อการส่งออก
 • สินเชื่อระยะสั้น เช่น สินเชื่อฉุกเฉิน สินเชื่อระหว่างเงินเดือน
 • สินเชื่อ P2P เป็นการกู้ยืมระหว่างบุคคลผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์

ขั้นตอนการขอสินเชื่อออนไลน์

การขอสินเชื่อออนไลน์มีขั้นตอนดังนี้

 1. เลือกประเภทสินเชื่อและเปรียบเทียบเงื่อนไขจากผู้ให้บริการต่างๆ
 2. กรอกใบสมัครออนไลน์ให้ครบถ้วน
 3. อัพโหลดเอกสารประกอบ เช่น สําเนาบัตรประชาชน สลิปเงินเดือน
 4. รอการตรวจสอบและอนุมัติสินเชื่อภายใน 1-7 วัน
 5. ลงนามในสัญญาสินเชื่อออนไลน์
 6. เงินจะโอนเข้าบัญชีทันทีหลังอนุมัติ

ข้อดีของการขอสินเชื่อออนไลน์

 • สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องเดินทางไปธนาคาร
 • กระบวนการพิจารณาอนุมัติรวดเร็วกว่าการขอสินเชื่อทั่วไป
 • อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมมักถูกกว่าสินเชื่อทั่วไป
 • มีตัวเลือกหลากหลายสําหรับผู้มีประวัติเครดิตไม่ดี
 • บางแห่งไม่ต้องมีหลักประกัน วงเงินอนุมัติสูงกว่า

ข้อเสียของการขอสินเชื่อออนไลน์

 • อัตราดอกเบี้ยสูงกว่าธนาคารพาณิชย์บางแห่ง
 • มีความเสี่ยงที่จะตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพทางไซเบอร์
 • การคุ้มครองผู้บริโภคอาจจะน้อยกว่าสถาบันการเงิน
 • การคุ้มครองผู้บริโภคอาจจะน้อยกว่าสถาบันการเงินแบบดั้งเดิม
 • ขั้นตอนการพิสูจน์ตัวตนอาจไม่รัดกุมเท่าที่ควร มีความเสี่ยงที่จะถูกปลอมแปลง
 • การจัดการหนี้ที่ผิดนัดชําระของลูกหนี้อาจไม่เป็นธรรมเท่าที่ควร
 • เปรียบเทียบสินเชื่อออนไลน์กับสินเชื่อทั่วไป
 • เปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสียระหว่างสินเชื่อออนไลน์กับสินเชื่อทั่วไปจากธนาคาร สรุปได้ดังนี้
 • สินเชื่อออนไลน์
 • ข้อดี: สะดวก รวดเร็ว อัตราดอกเบี้ยต่ํา
 • ข้อเสีย: มีความเสี่ยงด้านการฉ้อโกง การคุ้มครองผู้บริโภคต่ํา
 • สินเชื่อทั่วไป
 • ข้อดี: มีการคุ้มครองผู้บริโภค ความน่าเชื่อถือสูง
 • ข้อเสีย: ขั้นตอนยุ่งยาก ระยะเวลาอนุมัตินาน อัตราดอกเบี้ยสูง
 • เทคนิคการเลือกสินเชื่อออนไลน์อย่างชาญฉลาด
 • เปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขการผ่อนชําระ ค่าธรรมเนียมต่างๆ
 • ตรวจสอบความน่าเชื่อถือ ประวัติ รีวิวจากลูกค้าเก่า
 • ศึกษารายละเอียดในสัญญาก่อนตัดสินใจ เน้นข้อความสําคัญ
 • เลือกผู้ให้บริการที่มีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย
 • ตรวจสอบกับ ธปท. ก่อนกู้ เพื่อหลีกเลี่ยงกลุ่มที่ไม่ได้รับอนุญาต
 • คําแนะนําในการจัดการหนี้สิน
 • วางแผนการใช้จ่ายและชําระหนี้อย่างรอบคอบก่อนขอกู้
 • ไม่ควรกู้เกินความจําเป็น ใช้เท่าที่ต้องการจริงๆ เท่านั้น
 • หากมีปัญหาในการจ่ายคืน ควรแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบก่อนครบกําหนด
 • หากจําเป็นต้องกู้หลายที่ ควรเปรียบเทียบเงื่อนไขและรวมเป็นสินเชื่อเพียงแห่งเดียว
 • บทสรุป
 • สินเชื่อออนไลน์เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับผู้บริโภค โดยมีทั้งข้อดีและข้อเสียที่ควรพิจารณา ผู้บริโภคควรศึกษาข้อมูลอย่างถี่ถ้วนและเลือกใช้บริการอย่างระมัดระวัง เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากสินเชื่อออนไลน์อย่างคุ้มค่าและปลอดภัยที่สุด

by

Tags: