สินเชื่อที่ดิน

ประเภทสินเชื่อที่ดิน

สินเชื่อที่ดินแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ ได้แก่

 • สินเชื่อจำนองที่ดิน เป็นการกู้เงินโดยใช้ที่ดินเป็นหลักประกัน โดยสถาบันการเงินจะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่สถาบันการเงินชั่วคราวในระหว่างที่กู้เงินอยู่
 • สินเชื่อจำนำที่ดิน เป็นการกู้เงินโดยใช้โฉนดที่ดินเป็นหลักประกัน โดยสถาบันการเงินจะยึดโฉนดที่ดินไว้จนกว่าผู้กู้จะชำระหนี้ครบถ้วน

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อที่ดิน

ผู้ขอสินเชื่อที่ดินทั่วไปควรมีคุณสมบัติดังนี้

 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีรายได้ประจำ
 • มีประวัติการชำระเงินที่ดี
 • มีเครดิตดี

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อที่ดิน

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อที่ดิน ได้แก่

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาโฉนดที่ดิน
 • เอกสารแสดงรายได้ของผู้กู้ เช่น สลิปเงินเดือน หนังสือรับรองเงินเดือน เป็นต้น
 • เอกสารแสดงประวัติการชำระเงินของผู้กู้ เช่น ใบแจ้งยอดบัตรเครดิต ใบแจ้งยอดสินเชื่อส่วนบุคคล เป็นต้น

การพิจารณาสินเชื่อที่ดิน

สถาบันการเงินจะพิจารณาสินเชื่อที่ดินตามปัจจัยต่างๆ ดังนี้

 • สภาพที่ดิน
 • มูลค่าที่ดิน
 • ความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้

ข้อดีของสินเชื่อที่ดิน

สินเชื่อที่ดินมีข้อดีหลายประการ ได้แก่

 • วงเงินกู้สูง
 • ระยะเวลาผ่อนชำระนาน
 • ดอกเบี้ยค่อนข้างต่ำ

ข้อควรพิจารณาในการขอสินเชื่อที่ดิน

ก่อนตัดสินใจขอสินเชื่อที่ดิน ผู้กู้ควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังนี้

 • วงเงินสินเชื่อที่ต้องการ
 • อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่างๆ
 • ระยะเวลาการผ่อนชำระ
 • ความสามารถในการผ่อนชำระ

ผู้กู้ควรเปรียบเทียบสินเชื่อที่ดินจากสถาบันการเงินต่างๆ เพื่อให้ได้สินเชื่อที่มีเงื่อนไขที่เหมาะสมที่สุด


by

Tags: