สินเชื่อส่วนบุคคล

สินเชื่อส่วนบุคคลเป็นสินเชื่อที่ออกโดยผู้ให้บริการสินเชื่อ ทั้งธนาคารและสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร เพื่อเป็นทางเลือกเงินก้อนสำหรับหมุนเวียนใช้จ่ายตามความต้องการและความจำเป็นของผู้กู้ โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน

ประเภทดอกเบี้ยของสินเชื่อส่วนบุคคล

สินเชื่อส่วนบุคคลมี 2 ประเภทดอกเบี้ย ดังนี้

  • ดอกเบี้ยแบบคงที่ คือ อัตราดอกเบี้ยที่คงที่ตลอดอายุสัญญาสินเชื่อ ผู้กู้จะชำระดอกเบี้ยในอัตราเดียวกันทุกงวด
  • ดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก คือ อัตราดอกเบี้ยที่คำนวณจากเงินต้นคงค้างในแต่ละงวด ผู้กู้จะชำระดอกเบี้ยในอัตราที่ลดลงเรื่อยๆ ตามจำนวนเงินต้นที่ลดลง

ระยะเวลาการผ่อนชำระสินเชื่อส่วนบุคคล

ระยะเวลาการผ่อนชำระสินเชื่อส่วนบุคคลขึ้นอยู่กับวงเงินสินเชื่อและความสามารถในการผ่อนชำระของผู้กู้ โดยปกติแล้วจะมีระยะเวลาผ่อนชำระตั้งแต่ 12 เดือน ไปจนถึง 60 เดือน หรือมากกว่านั้น

ตัวอย่างการคำนวณดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคล

สมมติว่านายสมชายขอสินเชื่อส่วนบุคคลวงเงิน 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 12% ต่อปี ระยะเวลาผ่อนชำระ 60 เดือน

อัตราดอกเบี้ยรายเดือน = 12% / 12 เดือน = 1%

เงินต้นคงค้างในแต่ละงวด = 100,000 บาท / 60 เดือน = 1,666.67 บาท

ดอกเบี้ยรายเดือน = 1,666.67 บาท * 1% = 16.66 บาท

ค่างวดผ่อนชำระ = เงินต้นคงค้าง + ดอกเบี้ยรายเดือน

ค่างวดผ่อนชำระ = 1,666.67 บาท + 16.66 บาท = 1,683.33 บาท

ข้อควรพิจารณาในการขอสินเชื่อส่วนบุคคล

ก่อนตัดสินใจขอสินเชื่อส่วนบุคคล ผู้กู้ควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังนี้

  • ความจำเป็นในการกู้เงิน
  • วงเงินสินเชื่อที่ต้องการ
  • อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่างๆ
  • ระยะเวลาการผ่อนชำระ
  • ความสามารถในการผ่อนชำระ

ผู้กู้ควรเปรียบเทียบสินเชื่อส่วนบุคคลจากสถาบันการเงินต่างๆ เพื่อให้ได้สินเชื่อที่มีเงื่อนไขที่เหมาะสมที่สุด


by

Tags: