สินเชื่อเพื่อธุรกิจ

สินเชื่อธุรกิจเป็นสินเชื่อที่ออกโดยสถาบันการเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในการขยายธุรกิจหรือดำเนินธุรกิจต่อไป โดยสถาบันการเงินจะพิจารณาสินเชื่อตามปัจจัยต่างๆ เช่น ประเภทธุรกิจ สภาพคล่องทางการเงิน ความสามารถในการชำระหนี้ และแผนธุรกิจ เป็นต้น

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสินเชื่อธุรกิจ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสินเชื่อธุรกิจโดยทั่วไป ได้แก่

 • วงเงินสินเชื่อ คือ จำนวนเงินสูงสุดที่สถาบันการเงินจะอนุมัติให้ผู้ประกอบการกู้
 • อัตราดอกเบี้ย คือ อัตราร้อยละของเงินต้นที่ผู้ประกอบการต้องชำระคืนแก่สถาบันการเงิน
 • ระยะเวลาการผ่อนชำระ คือ จำนวนงวดที่ผู้กู้ต้องชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย
 • ค่าธรรมเนียม คือ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ผู้ประกอบการต้องชำระให้แก่สถาบันการเงิน เช่น ค่าธรรมเนียมการอนุมัติสินเชื่อ ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินกู้ เป็นต้น

การจัดสรรเงินกู้

สถาบันการเงินจะจัดสรรเงินกู้ให้กับผู้ประกอบการตามวัตถุประสงค์ในการกู้ โดยผู้ประกอบการจะต้องระบุวัตถุประสงค์ในการกู้ให้ชัดเจนในเอกสารประกอบการขอสินเชื่อ เช่น กู้เพื่อขยายธุรกิจ กู้เพื่อซื้อเครื่องจักร กู้เพื่อหมุนเวียนเงิน เป็นต้น

ประเภทสินเชื่อธุรกิจ

สินเชื่อธุรกิจมีหลายประเภท โดยประเภทสินเชื่อธุรกิจที่พบได้บ่อย ได้แก่

 • สินเชื่อเพื่อหมุนเวียน เป็นสินเชื่อที่ผู้ประกอบการใช้เพื่อดำเนินธุรกิจ เช่น ซื้อวัตถุดิบ จ่ายค่าจ้างพนักงาน เป็นต้น
 • สินเชื่อเพื่อลงทุน เป็นสินเชื่อที่ผู้ประกอบการใช้เพื่อขยายธุรกิจ เช่น ซื้อเครื่องจักร ซื้อที่ดิน เป็นต้น
 • สินเชื่อเพื่อรีไฟแนนซ์ เป็นสินเชื่อที่ผู้ประกอบการใช้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ เช่น รีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิต รีไฟแนนซ์หนี้สินเชื่อส่วนบุคคล เป็นต้น

ข้อควรพิจารณาในการขอสินเชื่อธุรกิจ

ผู้ประกอบการควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังนี้

 • ความจำเป็นในการกู้เงิน
 • วงเงินสินเชื่อที่ต้องการ
 • อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่างๆ
 • ระยะเวลาการผ่อนชำระ
 • ความสามารถในการผ่อนชำระ

ผู้ประกอบการควรเปรียบเทียบสินเชื่อธุรกิจจากสถาบันการเงินต่างๆ เพื่อให้ได้สินเชื่อที่มีเงื่อนไขที่เหมาะสมที่สุด


by

Tags: